Warunki sprzedaży

Obiekt

Ogólne warunki sprzedaży opisane poniżej wyszczególniają prawa i obowiązki OCBLAB i jego klienta w kontekście sprzedaży następujących usług:

 • Wynajem CAST-box
 • Sprzedaż kredytów OCBLAB
 • Biorąc miesięczny abonament

Każda usługa wykonywana przez OCBLAB oznacza zatem pełną akceptację przez kupującego niniejszych ogólnych warunków sprzedaży.

Cena £

Ceny sprzedawanych towarów są cenami obowiązującymi w dniu przyjęcia zamówienia. Są denominowane w GBP i obliczane bez podatków. Jednak statut spółki OCBLAB nie przewiduje dodatkowych podatków. Stawka wolna od podatku jest zatem również stawką całkowicie podatkową. Koszty transportu związane z dostawą skrzynek CAST obciążają firmę OCBLAB.

OCBLAB ma prawo do zmiany swoich cen w dowolnym momencie. Zobowiązuje się jednak do wystawienia faktury za zamówione towary według cen wskazanych podczas rejestracji zamówienia.

Zniżki i rabaty

Proponowane ceny obejmują rabaty i rabaty, które firma OCBLAB musiałaby udzielić, biorąc pod uwagę jej wyniki lub przejęcie przez nabywcę niektórych usług.

Zniżka

W przypadku wcześniejszej płatności nie przysługuje zniżka.

Zasady płatności

Płatność za zamówienia jest dokonywana:

 • albo kartą bankową;
 • albo przez polecenie zapłaty;

Podczas rejestracji zamówienia:

 • Kupujący będzie musiał zapłacić gotówką, jeśli wybierze „Fakturę i płatność jednocześnie”. ;
 • Jeśli to konieczne, jeśli wybierze „Fakturę i miesięczną płatność według subskrypcji (bez zobowiązań).”, Kupujący musi zapłacić pierwszą miesięczną płatność za subskrypcję.

Jeśli dostawa skrzynki CAST trwa dłużej niż 10 dni roboczych, OCBLAB zaoferuje klientowi miesiąc subskrypcji.

Opóźniona płatność

W przypadku całkowitego lub częściowego niezapłacenia za usługę oferowaną przez OCBLAB, kupujący musi zapłacić OCBLAB karę za opóźnienie w płatności równą trzykrotności ustawowej stopy procentowej.

Stosowaną stopą procentową jest stopa procentowa obowiązująca w dniu dostawy towarów.

Kara ta jest naliczana od kwoty, w tym podatku należnej kwoty, i biegnie od daty wygaśnięcia ceny bez konieczności wcześniejszego powiadomienia.

Oprócz rekompensaty za opóźnienie każda kwota, która nie zostanie zapłacona w terminie, automatycznie spowoduje wypłatę zryczałtowanej rekompensaty w wysokości 40 euro z tytułu kosztów poboru.

Artykuły 441–6, I ust. 12 i D. 441–5 kodeksu handlowego.

Klauzula anulowania

Jeżeli w ciągu piętnastu dni po wdrożeniu klauzuli „Opóźnienie płatności” kupujący nie zapłaci należnych kwot, sprzedaż zostanie automatycznie anulowana i może przysługiwać mu odszkodowanie na rzecz OCBLAB.

Klauzula zachowania tytułu

Firma OCBLAB zachowuje własność „skrzynek CAST” udostępnionych swoim klientom. Skrzynki CAST kwalifikują się do bezpłatnego wypożyczenia, gdy:

 • klient zamawia kredyty umożliwiające korzystanie z usług firmy OCBLAB;
 • klient subskrybuje subskrypcję umożliwiającą korzystanie z usług OCBLAB;

Kiedy subskrypcja zostanie zakończona lub gdy klient zostanie uznany za nieaktywne konto, klient musi zwrócić skrzynki CAST do OCBLAB. Koszty transportu w obie strony ponosi klient.

W związku z tym, jeżeli nabywca jest objęty zarządem komorniczym lub przymusową likwidacją, spółka OCBLAB zastrzega sobie prawo do roszczenia, w ramach procedury zbiorowej, udostępnionych skrzynek CAST.

Dostawa

Dostawa jest realizowana:

 • albo poprzez bezpośrednie dostarczenie skrzynki CAST do kupującego;
 • albo za pośrednictwem przewoźnika, w miejscu wskazanym przez kupującego podczas składania zamówienia;

Czas dostawy wskazany przy rejestracji zamówienia podany jest wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest w żaden sposób gwarantowany. Ponieważ opóźnienie to wymaga wspólnej odpowiedzi klienta i firmy OCBLAB

Zwykle opóźnienia są następujące:

 • J: Klient składa zamówienie
 • D 1 do D 5: Klient musi podać parametry firmy OCBLAB, co pozwala na skonfigurowanie skrzynki CAST
 • Dzień 6: Firma OCBLAB konfiguruje skrzynki CAST
 • D 7 : Firma OCBLAB przekazuje paczkę swojemu przewoźnikowi Colissimo i zapewnia klientowi link monitorujący.
 • J 10: Klient otrzymuje skrzynki CAST na adres wskazany podczas procesu zamówienia

W związku z tym wszelkie uzasadnione opóźnienia w dostawie produktów mogą nie dają korzyść kupującemu:

 • odszkodowanie za szkody;
 • anulowanie zamówienia.

Ryzyko transportu ponosi w całości kupujący.

W przypadku brakujących lub uszkodzonych towarów podczas transportu, kupujący musi dokonać wszystkich niezbędnych rezerwacji w formularzu zamówienia po otrzymaniu tych towarów. Rezerwacje te muszą również zostać potwierdzone na piśmie w ciągu pięciu dni od dostawy pocztą elektroniczną.

Duża siła

Odpowiedzialność firmy OCBLAB nie może zostać wykonana, jeżeli niewykonanie lub opóźnienie w realizacji jednego z obowiązków opisanych w niniejszych ogólnych warunkach sprzedaży wynika z siły wyższej. Siła wyższa oznacza jako takie każde zdarzenie zewnętrzne, nieprzewidziane i niemożliwe do powstrzymania w rozumieniu art. 1148 Kodeksu cywilnego.

Sąd właściwej jurysdykcji

Wszelkie spory dotyczące interpretacji i wykonania niniejszych ogólnych warunków sprzedaży podlegają prawu francuskiemu.

W przypadku braku polubownego rozwiązania spór zostanie wniesiony do sądu handlowego w Créteil (FRANCJA).

Sporządzono w Le Perreux-sur-Marne w dniu 04.11.2020

Witamy